image image image image image image
5. Ulusal Açık Erişim Konferansı (AE 2016) 5.Ulusal Açık Erişim Konferansı (AE2016), İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE), TÜBİTAK, Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu (ANKOS), Hacettepe Üniversitesi işbirliği ile 27 Ekim 2016 tarihinde TÜBİTAK’ın ev sahipliğinde Ankara’da gerçekleştirilecektir.
ANKOS AEKA Paylaşım Listesi ANKOS AEKA Çalışma Grubu’nun yürütücülüğünü yaptığı paylaşım listesine üye olanları sayısı 640'ı geçmiştir. Kurumsal akademik arşivler ile ilgilenen kütüphaneci, bilgi işlem uzmanı ve diğer ilgililerin görüşlerini paylaştığı, sorunlarına çözüm aradığı paylaşım listesi her geçen gün daha da aktif kullanılmaktadır. Bilgi paylaşımı ve sorunların çözümü için ilgilileri listeye üye olmaya davet ediyoruz.
Açık Erişim Farkındalık ve Memnuniyet Anketi Bütün insanlığın ortak paydasını oluşturan bilim, insanlarının ortaya koyduğu birikimi işaret eder. Gelişimi ve hayata yansıması pek çok etkene bağlı olan bu evrensel kavramın "açıklık" niteliği günümüzde daha çok önem kazanmıştır. Açık Erişim konusunda özellikle Araştırmacı ve Akademisyenlerin farkındalıklarını artırmak ve memnuniyetlerini ölçmek için TÜBİTAK-ULAKBİM tarafından düzenlenen anket sonuçları yayımlanmıştır.
AE2015 Çalıştayı Video Kayıtları Kamu kaynaklarıyla desteklenen bilimsel yayın ve veriye herkesin ücretsiz olarak erişebilmesi; bu yayın ve verinin kurumsal dijital arşivler aracılığıyla erişime açılması; açık erişim uygulamaları için gereken politika, strateji, mevzuat, standart ve yazılım alt yapılarının tartışılması amacıyla gerçekleştirilen 4. Ulusal Açık Erişim Çalıştayı (AE2015) video kayıtları erişime açılmıştır.
4. Ulusal Açık Erişim Çalıştayı Bildirgesi 4. Ulusal Açık Erişim Çalıştayı (AE2015) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu (ANKOS), Hacettepe Üniversitesi (HÜ) ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nün (İYTE) işbirliği ile 19-21 Ekim 2015 tarihlerinde TÜBİTAK’ın ev sahipliğinde Ankara’da yapıldı. 
Driver Rehberi 2.0 Kurumsal Arşivlerimiz için altyapı ve bilgi girişi standartlarını düzenleyen Driver Rehberi 2.0'ın çevirisi ve gözden geçirilerek düzeltilmesi işlemi tamamlanmıştır. Bu rehber, kurumsal arşivlere bilgi girişlerinde asgari standartları sağlamak için anahtar rol oynayacaktır. Her türlü bilgi kaynağı girişini anlatan ve detaylı örnekler veren bu rehber kayıt girişlerinde yol gösterici olacaktır.

Anasayfa

Kamu kaynaklarıyla finanse edilen araştırma sonuçları elektonik ortamda olmalı ve ücretsiz erişilebilmelidir. Bu, açık erişim hareketinin amacıdır.

Açık Erişim, 2001 yılında yayımlanan Budapeşte Açık Erişim İnisiyatifi bildirisinde “Bilimsel literatürün İnternet aracılığıyla finansal, yasal ve teknik bariyerler olmaksızın, erişilebilir, okunabilir, kaydedilebilir, kopyalanabilir, yazdırılabilir, taranabilir, dizinlenebilir, tam metne bağlantı verilebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir biçimde kamuya ücretsiz açık olması.” biçiminde tanımlanmıştır.

Akademik camiada ortak çıkarların yaratılması amacıyla bilginin paylaşılmasına armağan edilmiş toplumsal bir hareket olan Açık Erişim, bugün dünyada pek çok bilim insanı, yayınevi ve araştırmacı tarafından desteklenmektedir. Araştırma sonuçlarının kamuya açık İnternet aracılığıyla ücretsiz olarak erişilebilmesi ve bu literatürün çeşitli amaçlarla finansal, yasal ve teknik bariyerler olmaksızın kullanılabilmesini esas alan açık erişim çalışmaları Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu (ANKOS) tarafından da desteklenmektedir.

Bu çerçevede, Türkiye’de açık erişim arşivi oluşturma süreçlerine yönelik çeşitli düzeydeki girişimlere temel oluşturmak, destek olmak, önerilerde bulunmak, örnek uygulama ve eğitimler çerçevesinde edinilen tecrübeleri paylaşmak üzere ANKOS çatısı altında, 2006 yılında Açık Erişim ve Kurumsal Arşivler (AEKA) adıyla bir çalışma grubu kurulmuştur. AEKA Grubu’nun amacı;

  • Türkiye’de Açık Erişim hareketinin özümsenmesine öncülük etmek,
  • Dünyada ve Türkiye'de Açık Erişim ve Kurumsal Arşivler konusunda yapılan çalışmalara ilişkin bilgi profesyonellerini ve kamuoyunu bilgilendirmek,
  • Açık Erişim bilincinin akademik kurumlar arasında yayılmasına ve uygulamaların gerçekleştirilmesine aracılık etmek,
  • Akademik kurumlarda Kurumsal Arşivlerin oluşturulması için yöntem göstermek,
  • Çalışmaların eşgüdüm içerisinde sürdürülebilesi için işbirliğine gitmek,
  • Eğitici ve yardımcı dokümanları AEKA web sitesinde bulundurmak ve bunların güncel ve güvenilir olmasını sağlamak

şeklinde belirlenmiştir. AEKA Grubu, Açık Erişim ve Kurumsal Arşivler konusunda Türkiye'de bilgi profesyonelleri arasında farkındalık yaratmak, ilgili uygulamalarda ANKOS - bilgi profesyoneli - araştırmacı işbirliğini sağlamak, yurt içi ve yurt dışında bu konuda faaliyet gösteren kurumlar ile işbirliğine gitmek misyonuyla çalışmalarını her geçen gün artırarak sürdürmektedir.


Sayfa içeriği, ANKOS Açık Erişim ve Kurumsal Arşivler Çalışma Grubu tarafından hazırlanmaktadır.